CSR

B-4 stawia sobie za cel prowadzenie działań statutowych i biznesowych z uwzględnieniem filozofii CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu tj. w taki sposób, by jednocześnie brać pod uwagę wpływ swojej działalności na społeczeństwo. Jest to widoczne już w misji B-4, która akcentuje działanie na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach. Szczegółowe cele polityki CSR zdefiniowane są w Statucie B-4.


Powołanie Fundacji Instytut Ekonomii Społecznej IES

Cele inicjatywy:

Inspiracją stworzenia fundacji promującej ideę ekonomii społecznej była realizacja projektu finansowanego ze środków UE pn. „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”. IES realizuje działania, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej, budowanie sieci współpracy miedzy podmiotami ekonomii społecznej, edukowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie konieczności i możliwości wspierania przedsiębiorstw społecznych oraz promocja sektora ekonomii społecznej.

Grupy zaangażowane w realizację inicjatywy i korzyści dla interesariuszy:

 • Lokalne organizacje od lat realizujące działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: Fundację ustanowiły z dniem 1 kwietnia 2014 r. trzy podmioty z Rzeszowa: Podkarpacki Bank Żywności, Stowarzyszenie B-4 oraz firma BD Center Sp. z o. o., które dzięki wspólnym wysiłkom są w stanie znacząco wesprzeć sektor ekonomii społecznej na Podkarpaciu.
 • Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym: reintegracja zawodowa i społeczna niezbędna do prawidłowemu funkcjonowania na rynku, która jest możliwa dzięki merytorycznemu wsparciu oferowanemu przez IES.
 • Pracownicy B-4: poczucie wartości wykonywanej pracy, możliwości dodatkowych i wartościowych aktywności, utożsamienie się z misją organizacji.

Założenie i koordynacja Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego

Cele inicjatywy:

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne zostało zawiązane 7.01.2008 r. z inicjatywy B-4 (które pełni rolę Koordynatora Klastra) oraz grupy przedsiębiorstw i uczelni wyższej zainteresowanych rozwojem lotnictwa lekkiego i ultralekkiego. Ideą powiązania było i jest skupienie przedsiębiorstw działających w pokrewnych branżach, które dotychczas działały osobno. W dobie globalizacji zarówno mikro, jak i małemu przedsiębiorstwu bardzo trudno jest odnieść sukces z uwagi na brak wystarczających środków na zakup nowoczesnych urządzeń i stworzenia bazy badawczo-rozwojowej tylko dla własnych potrzeb.

Grupy zaangażowane w realizację inicjatywy i korzyści dla interesariuszy:

Na koniec lipca 2015 r. Podkarpacie Powiązanie Kooperacyjne tworzy 39 podmiotów, w tym:

 • 26 przedsiębiorstw (MŚP),
 • 6 jednostek naukowo – badawczych,
 • 1 instytucja otoczenia biznesu,
 • 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry).

Działając wspólnie firmy są w stanie odnieść m.in. następujące korzyści:

 • Obniżenie kosztów prowadzenia własnej działalności bieżącej takich jak: zakup środków produkcji, materiałów i surowców, materiałów biurowych, środków transportu itp.
 • Promocje (wspólna reprezentacja na targach, misje gospodarcze itp.).
 • Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, doradczych.
 • Korzystanie z siły i marki powiązania.
 • Możliwość lobbowania na rzecz sprzyjających warunków rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży lotniczej i kooperantów.

Prowadzenie żłobka „Zdolne Misie” w Rzeszowie

Cele inicjatywy:

B-4 podejmując się realizacji projektu pn. "Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko” współfinansowanego ze środków UE, w ramach którego utworzony został żłobek "Zdolne Misie", było w pełni świadome ogromu pracy i trudu, które należy podjąć, by stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do opieki. Celem organizacji było jednocześnie wsparcie rodziców (w tym pracujących dla B-4) w podjęciu zatrudnienia bądź powrotu do pracy poprzez stworzenie nowoczesnej placówki dostosowanej do ich potrzeb. Mimo zakończenia finansowania ze strony EU placówka funkcjonowała przez ponad pół roku świadcząc usługi typowo komercyjnie. Ponieważ żłobek znajdował się w siedzibie B-4 był miejscem, w którym pracownicy B-4 mogli zostawić swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów.

Grupy zaangażowane w realizację inicjatywy i korzyści dla interesariuszy:

 • Środowisko lokalne - rodzice i opiekunowie dzieci, którym umożliwiono powrót na rynek pracy dzięki dostępowi do profesjonalnych usług opiekuńczych w żłobku.
 • Środowisko biznesowe (pracodawcy) - wsparcie przedsiębiorców w dostępie do pracowników, którym oferuje się profesjonalne usługi opieki nad dziećmi i tym samym umożliwia powrót na rynek pracy.
 • Pracownicy B-4 – możliwość korzystania z profesjonalnych usług żłobka na terenie zakładu pracy.

Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Rzeszowie

Cele inicjatywy:

Początki działalności świetlicy związane są z realizacją projektu finansowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa, którego celem była pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z Osiedla Baranówka IV w Rzeszowie w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, zwiększenie poziomu ich samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie. Po zakończeniu projektu świetlica funkcjonowała z sukcesem do 2015 r. dzięki wsparciu MOPS w Rzeszowie.

Grupy zaangażowane w realizację inicjatywy i korzyści dla interesariuszy:

 • Środowisko lokalne - rodzice i opiekunowie dzieci, którym umożliwiono bardziej efektywne łączenie życia zawodowego z prywatnym dzięki dostępowi do profesjonalnych usług opiekuńczych i wychowawczych w świetlicy; dla mieszkańców osiedla, na którym zlokalizowana była świetlica umożliwiała wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży w sposób produktywny i sprzyjający budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wychowankowie świetlicy - kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw wśród dzieci i młodzieży rekrutującej się z tzw. „trudnych środowisk” oraz upowszechnianie zasad kultury, umożliwienie spędzenia wolnego czasu w sposób kreatywny i interesujący oraz bezpieczny, poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań wychowanków.
 • Pracownicy B-4 – poczucie wartości wykonywanej pracy, możliwości dodatkowych i wartościowych aktywności, utożsamienie się z misją organizacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS