_ INICJATYWY LOKALNE

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 04.08.1998 r. ? 04.02.2000 r.
Cel projektu:
1. wzmacnianie integracji społecznej i procesu animowania rozwoju lokalnego,
2. rozwój strategii włączania młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie społeczne i zawodowe,
3. wzmacnianie pozycji lokalnych organizacji poprzez przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie współdziałania i tworzenia sieci informacyjnych oraz strategii promocyjnych.

Rezultaty:

Cel 1: zrealizowano 6 warsztatów zapobiegających powstawaniu sytuacji ryzykownych wśród młodzieży (156 osób), 4 warsztaty na temat rozwoju osobistego (117 osób); zorganizowano 14 wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu objętego działaniem projektu, jak również dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MDK (350 dzieci). W dziewięciu imprezach sportowych uczestniczyło łącznie 700 osób (młodzież i dzieci oraz ich rodziny z terenu Osiedla Baranówka). Projekt wsparł 9 imprez artystycznych, zorganizowanych we współpracy z MDK i szkołami (660 osób). Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych został utworzony ogród biodynamiczny, którego zadaniem była promocja ekologii. W tworzeniu ogródka aktywnie uczestniczyło 30 uczniów. We współpracy z dziennikarką "Nowin" został zorganizowany 20-godzinny kurs dziennikarski mający na celu wyłonienie zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za redagowanie lokalnej gazetki (10 osób). Dzieci i młodzież (16) skorzystała z dwóch kursów komputerowych uczących je od podstaw obsługi komputera oraz opracowywania programów graficznych. W 4 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum oraz Zespole Szkół Rolniczych utworzono sieć korepetycji. Odbyło się 1736 korepetycji indywidualnych i grupowych głównie z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii. W korepetycje zaangażowanych było 308 nauczycieli.

Cel 2: projektu realizowany był poprzez zorganizowanie 16 trzymiesięcznych staży szkoleniowych dla bezrobotnych w miejscach pracy. Bezrobotnych wytypowano na podstawie bazy danych (207 osób) opracowanej przez Stowarzyszenie. Odbywający szkolenie pracowali pod nadzorem osoby wytypowanej przez zakład pracy; przebieg stażu kontrolował pracownik Stowarzyszenia. Z 16 staży, 13 zakończyło się podpisaniem umowy o pracę ze szkolonymi. 10 bezrobotnych realizowało małe projekty ekonomiczne związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, wspomagane finansowo przez projekt. Tylko 1 z tych projektów zakończył się niepowodzeniem. Pozostałe 9 osób prowadzi własną działalność. Zorganizowano 10 kursów komputerowych, po 36 godzin każdy, w celu podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych (78 osób) oraz przeprowadzono 8 warsztatów przygotowujących do wejścia na rynek pracy (98 osób).

Cel 3: Odbyły się 3 sesje szkoleniowe dla pracowników Stowarzyszenia B-4. Szkolenia odbyły się w Hiszpanii i Portugalii. W czasie ich trwania szczególną uwagę zwrócono na metodologię rozwoju lokalnego oraz zagadnienia związane z realizacją Projektu "Inicjatywy lokalne". Przeszkolono 6 pracowników w łącznym czasie sześciu tygodni. W ramach misji wspomagających przyjeżdżali do nas eksperci z Portugalii i Hiszpanii. Głównym celem spotkań było udzielanie technicznej pomocy przy wdrażaniu i realizacji założeń Projektu oraz nawiązywanie kontaktu ze społecznością lokalną (4 misje).

Zorganizowano 2 międzynarodowe seminaria w Rzeszowie i w Martinie na Słowacji. Seminaria odbyły się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, urzędów pracy, wyższych uczelni, instytucji wspierających rozwój lokalny oraz organizacji pozarządowych. Głównym ich tematem było bezrobocie. W trakcie trwania projektu zorganizowano kilka tematycznych spotkań z mieszkańcami (7). Ich celem było uwrażliwienie na potrzebę włączania się w życie społeczno -zawodowe oraz animacja życia społecznego.

Zespół redagujący wydał 5 numerów gazetki "Zbliżenia", której celem było przybliżenie społeczności lokalnej, działań podejmowanych na terenie osiedla, szkół i MDK-u. Wydano również 7 ulotek informacyjnych, w tym 2 promujące projekt, 1 promująca Stowarzyszenie B-4 oraz 4 związane z warsztatami dotyczącymi unikania sytuacji ryzykownych. Zrealizowano 2 filmy wideo obrazujące całość działań związanych z realizacją projektu.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS